Các lựa chọn khám

Có thể lựa chọn trong gói các loại kiểm tra dưới đây

Gói 1 ngày (Kiểm tra nội soi đường tiêu hóa trên )

Chụp cắt lớp phổi (CT)
Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA ( nam giới)
Nội so đại tràng ※1
Chụp ảnh não ( chụp cộng hưởng từ (MRI)・ chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA))
Kiểm tra mật độ sương
Kiểm tra khuẩn HP dạ dày
Xét nghiệm tế bào đờm
Chụp cắt lớp điểm vàng võng mạc
Đo xơ cứng động mạch (PWV- xét nghiệm đo tốc độ sóng mạch,ABI-chỉ số huyết áp, cổ chân, cánh tay)
Kiểm tra HIV
Kiểm tra tuyến giáp (xét nghiệm máu, siêu âm )
Chụp cắt lớp 3 chiều động mạch vành ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước+ chụp cộng hưởng từ ) ※1 ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước + chụp cộng hưởng từ+ chụp cắt lớp ) ※1 ※2
Kiểm tra chỉ điểm ung thư

※1: ngày riêng
※2: chỉ thực hiện một trong hai: kiểm tra tuyến tụy hoặc kiểm tra động mạch vành
Kiểm tra tuyến vú (nữ)
A: chụp X-quang vú + siêu âm
B: Chụp X-quang vú+ siêu âm + cắt lớp 3D vú
kiểm tra chuyên khoa phụ nữ ( nữ )
A: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm
B: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm + HPV
C: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm + kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
D: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) +siêu âm+ HPV+ kiểm tra tế bào nội mạc tử cung

Gói 2 ngày ( Kiểm tra nội soi đường tiêu hóa trên + nội soi đại tràng )

Chụp cắt lớp Phổi (CT)
Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA ( nam giới)
Chụp ảnh não ( chụp cộng hưởng từ (MRI)・ chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA))
Kiểm tra mật độ sương
Kiểm tra khuẩn HP dạ dày
Kiểm tra tế bào đờm
Chụp cắt lớp điểm vàng võng mạc
Đo xơ cứng động mạch (PWV- xét nghiệm đo tốc độ sóng mạch,ABI-chỉ số huyết áp, cổ chân, cánh tay)
Kiểm tra HIV
Kiểm tra tuyến giáp (xét nghiệm máu, siêu âm )
Chụp cắt lớp 3 chiều động mạch vành ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước+ chụp cộng hưởng từ ) ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước + chụp cộng hưởng từ+ chụp cắt lớp ) ※1 ※2
Kiểm tra chỉ điểm ung thư

※1: ngày riêng
※2: chỉ thực hiện một trong hai: kiểm tra tuyến tụy hoặc kiểm tra động mạch vành
Kiểm tra tuyến vú (nữ)
A: chụp X quang vú + siêu âm
B: Chụp X quang vú+ siêu âm + cắt lớp 3D vú
kiểm tra chuyên khoa phụ nữ ( nữ )
A: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm
B: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm + HP
C: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm + kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
D: kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) +siêu âm+ HPV+ kiểm tra tế bào nội mạc tử cung

Gói 2 ngày e (Kiểm tra nội soi đường tiêu hóa trên, dưới + 1 lựa chọn )

Chụp ảnh não ( chụp cộng hưởng từ (MRI)・ chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA))
Kiểm tra mật độ sương
Kiểm tra khuẩn HP dạ dày
Xét nghiệm tế bào đờm
Chụp cắt lớp điểm vàng võng mạc
Đo xơ cứng động mạch (PWV- xét nghiệm đo tốc độ sóng mạch,ABI-chỉ số huyết áp, cổ chân, cánh tay)
Kiểm tra HIV
Kiểm tra tuyến giáp (xét nghiệm máu, siêu âm )
Chụp cắt lớp 3 chiều động mạch vành※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước+ chụp cộng hưởng từ ) ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước + chụp cộng hưởng từ+ chụp cắt lớp ) ※1 ※2
Kiểm tra chỉ điểm khối u

※1: ngày riêng  
※2: chỉ thực hiện một trong hai: kiểm tra tuyến tụy hoặc kiểm tra động mạch vành
Kiểm tra tuyến vú (Nữ giới)
A : Chụp cắt lớp 3D vú
※ Tuy nhiên điều kiện là thực hiện chụp X-quang tuyến vú + siêu âm trong gói này
Khám chuyên khoa nữ ( Nữ giới )
A : HPV
B : Kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
D : HPV + Kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
※ Tuy nhiên điều kiện là thực hiện kiểm tra tế bào cổ tử cung(âm đạo) + siêu âm trong gói này

Gói 2 ngày ( Siêu âm thượng bộ + PETCT+ PSA hoặc PAP)

Chụp cắt lớp Phổi (CT)
Chụp ảnh não ( chụp cộng hưởng từ (MRI)・ chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA))
Nội soi đại tràng ※1
Kiểm tra mật độ xương
Kiểm tra khuẩn HP dạ dày
Kiểm tra tế bào đờm
Chụp cắt lớp điểm vàng võng mạc
Đo xơ cứng động mạch (PWV- xét nghiệm đo tốc độ sóng mạch,ABI-chỉ số huyết áp, cổ chân, cánh tay)
Kiểm tra HIV
Kiểm tra tuyến giáp (xét nghiệm máu, siêu âm )
Chụp cắt lớp 3 chiều động mạch vành ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước + chụp cộng hưởng từ ) ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước + chụp cộng hưởng từ+ chụp cắt lớp ) ※1 ※2
Kiểm tra đánh dấu khối u

※1: ngày riêng
※2: chỉ thực hiện một trong hai: kiểm tra tuyến tụy hoặc kiểm tra động mạch vành
Kiểm tra tuyến vú (Nữ giới)
A : Chụp cắt lớp 3D vú
※ Tuy nhiên điều kiện là thực hiện chụp X-quang tuyến vú + siêu âm trong gói này
Khám chuyên khoa nữ ( Nữ giới )
A : HPV
B : Kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
D : HPV + Kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
※ Tuy nhiên điều kiện là thực hiện kiểm tra tế bào cổ tử cung (âm đạo) + siêu âm trong gói này

Gói 3 ngày ( nội soi đường tiêu hóa trên, dưới +PETCT+ 1 lựa chọn )

Chụp cắt lớp Phổi (CT)
Chụp ảnh não ( chụp cộng hưởng từ (MRI)・ chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA))
Kiểm tra mật độ xương
Kiểm tra khuẩn HP dạ dày
Kiểm tra tế bào đờm
Chụp cắt lớp điểm vàng võng mạc
Đo xơ cứng động mạch (PWV- xét nghiệm đo tốc độ sóng mạch,ABI-chỉ số huyết áp, cổ chân, cánh tay)
Kiểm tra HIV
Kiểm tra tuyến giáp (xét nghiệm máu, siêu âm )
Chụp cắt lớp 3 chiều động mạch vành ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước+ chụp cộng hưởng từ ) ※2
Kiểm tra chi tiết tuyến tụy ( Siêu âm uống nước + chụp cộng hưởng từ+ chụp cắt lớp ) ※1 ※2
Kiểm tra đánh dấu khối u

※1: ngày riêng
※2: chỉ thực hiện một trong hai: kiểm tra tuyến tụy hoặc kiểm tra động mạch vành
Kiểm tra tuyến vú (Nữ giới)
A : Chụp cắt lớp 3D vú
※ Tuy nhiên điều kiện là thực hiện chụp X-quang tuyến vú + siêu âm trong gói này
Khám chuyên khoa nữ ( Nữ giới )
A : HPV
B : Kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
D : HPV + Kiểm tra tế bào nội mạc tử cung
※ Tuy nhiên điều kiện là thực hiện kiểm tra tế bào cổ tử cung ( âm đạo) + siêu âm trong gói này
Kameda Medical Center